2. cena byla udělena stavbě:  

Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích

Projekce dopravní Filip, s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

Předmětná místní komunikace se nachází v centru tohoto historického královského města. Předmětem úprav byla optimalizace uličního profilu pro zvýšení bezpečnosti a navýšení uživatelského komfortu obyvatel a návštěvníků Litoměřic. Cílem rekonstrukce byla komplexní úprava uličního prostoru. Došlo především k odstranění „středního dělicího pásu“, které umožnilo sjednocení bez dělení jízdních pruhů a vymezení veřejných prostranství, které umožňuje pobytovou funkci ulice. Dále došlo k potřebnému navýšení odstavných stání, která jsou navíc realizována z kamenné dlažby přehledně a esteticky vymezující oddělení jednotlivých dopravních ploch. Velmi příkladným způsobem byly optimalizovány plochy křižovatek, doplněné rovněž o místa materiálově odlišených přechodů. V předprostoru kina Máj vznikl úpravou veřejný prostor v „lidském měřítku“ s drobným mobiliářem.

Porota zvláště ocenila doplnění novými plochami zeleně včetně výsadby stromů v rámci celého revitalizovaného území. Celkový pozitivní účinek je navíc zdůrazněn kvalitativně odpovídajícím nasvětlením celého uličního profilu. Je nutné ocenit nejen vlastní návrh, ale i nadstandardní součinnost zhotovitele stavby a v neposlední řadě i koordinaci s ostatními investory při komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, kterou ocení především obyvatelé Litoměřic. Jednomyslně porota doporučuje udělení druhého místa v rámci soutěže Stavba Ústeckého kraje 2018.