Výhody členství

Informační servis

 • Poskytuje poradenské a konzultační služby členům OHK a podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oblasti legislativní – novelizace zákonů a vyhlášek, aktuality v daňové legislativě, podpora obchodu a kooperací, vzdělávání.
 • Zprostředkovává informace členským firmám z institucí na podporu podnikání.
 • Poskytnuté informace jsou předávány v rámci spolupráce s HK ČR, ostatních komor a oborových společenství na celém území České republiky a dalších partnerů v tuzemsku i v zahraničí.
 • Členové komory jsou informováni o aktivitách HK ČR, jejichž snahou je zlepšení podnikatelského prostředí změnou a novelizací zákonů a vyhlášek. Změny vycházejí z potřeb podnikatelů a jsou prezentovány elektronickou poštou, nebo v komorovém časopisu.
 • Pravidelně zpracovává nabídky a poptávky otevřených programů pro české podnikatele z České republiky i ze zahraničí, je členem sítě Euro Info Center organizovaných Evropskou komisí.

Zastupování

 • Vstupuje do jednání s úřady státní správy, kde zastupuje zájmy firem.
 • Na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti.

Prestiž

 • Členové OHK se stávají součástí kolektivu podnikatelů, kteří společně spolupracují, ale i konkurují a řeší problematiku podnikatelského prostředí.
 • Členové OHK prosazují zájmy podnikatelů v obci, městě, regionu i v ČR.
 • Orgány komory řeší mimosoudní cestou spory podnikatelů.
 • Pořádá podnikatelská setkání členů se zástupci státní správy, samosprávy, odborníky různých profesí.
 • Každý člen OHK v Litoměřicích, je zároveň  členem Hospodářské komory České republiky, kde má možnost aktivně ovlivnit podnikatelské prostředí v ČR.

Vzdělávání

 • Zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.
 • Spolupracuje se středními a vysokými školami při výchově a vzdělání učňů, maturantů i vysokoškoláků pro potřeby podnikatelské sféry.
 • Spolupráce s Úřadem práce při rekvalifikaci pracovníků.
 • Organizuje a spolupracuje s podnikateli při celoživotním vzděláváním zaměstnanců.

Mezinárodní spolupráce

 • V koordinaci s Hospodářskou komorou České republiky navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, pro podporu podnikatelů.
 • Zastupuje zájmy členských firem v organizacích na podporu podnikání v zahraničí.
 • Spolupracuje s institucemi, jako jsou Czech Trade nebo Czech Invest, které podporují mezinárodní spolupráci a export.
 • Při zprostředkování zahraničních nabídek a poptávek se komora především zaměřuje na databázi členských firem.

Členství v komoře

Chcete také čerpat výhody pro podnikatele?

Registrujte se ke členství v komoře

Udělat to můžete ihned

Podmínky členství

V souladu se zákonem č.301/1992 Sb. a Statutem OHK se členem komory může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list. Členem komory se stane po zaplacení členských příspěvků na rok a daný kalendářní rok a po odsouhlasení přijetí za člena představenstvem. Z členství v komoře pak vyplývají všechna práva a povinnosti v souladu se Statutem komory.