Stavba Ústeckého kraje 

Účelem a posláním soutěže je nalézt, a ocenit nejkvalitnější stavbu reprezentující kulturu stavitelského umění v Ústeckém kraji, a podpořit tak zájem rozhodujících investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti a tím povznést stavební kulturu regionu. Účelem soutěžní přehlídky je rovněž vytvořit a udržet tradici v udělování titulu. Vyhlašovatel tak chce zdůraznit význam společenských změn v našem státu, které vytvořily svobodné prostředí pro rozvoj investorských záměrů, architektonické tvorby a dodavatelských možností.

STAVBA ÚSTECKÉHO KRAJE 2021

  1. ročník stavební přehlídky

Uzávěrka přihlášek se stanovuje na 19. listopadu 2021, do 12.00 hodin,

Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty –22. 11. 2021.

Slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky, předání cen a čestných uznání 13.01. 2022

  1. cena: titul: „Stavba Ústeckého kraje 2021“ a finanční odměna 30 000,– Kč
  1. cena: finanční odměna 20 000,– Kč
  2. cena: finanční odměna 10 000,– Kč

Cena Hejtmana Ústeckého kraje

OK ČKAIT Ústí nad Labem, vyhlašuje cenu pro stavbyvedoucího a projektanta z řad členů ČKAIT

Čestná uznání: Mimo titul „Stavba Ústeckého kraje“ a cen pro druhé a třetí místo lze udělit čestná uznání bez určení pořadí, případně udělit cenu vyhlašovatele, reklamního partnera.

Vítězné stavby stavební přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2021“

Předseda oblasti

 

Cílem soutěže Stavba roku 2021 Ústeckého kraje je představit široké odborné i laické veřejnosti nejlepší stavby realizovaných v uplynulém období. Vedle základního předpokladu vyhledání stavby, která splňuje vysoké nároky po stránce architektonické a stavebně konstrukční, ale i staveb vyznačujících se použitím progresivních technických a technologických zařízení. Porota proto zvolila metodiku rozdělení přihlášených objektů do dvou skupin. V té pro veřejnost nejrozšířenější, posuzovala objekty reprezentující občanskou a bytovou výstavbu, v té druhé jednotlivé objekty, resp. areály speciálně technologických.

1. cena: titul: „Stavba Ústeckého kraje 2021“ a finanční odměna 30 000,– K

2. cena: finanční odměna 20 000,– Kč

3. cenafinanční odměna 10 000,– Kč

Cena Hejtmana Ústeckého kraje   

Cena ČKAIT Ústí nad Labem

Finanční odměnu poskytuje firma Lafarge Cement, a.s.

 

Celkovým vítězem pro rok 2021 je stavba, která po stránce funkční a estetické porotu nejvíce zaujala:

1. místo a udělení titulu Stavba Ústeckého kraje 2021

Městská hala Louny

Přihlašovatel: DKarchitekti, s.r.o.

Autor: Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti, s.r.o.

Investor: Město Louny

Dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 8

 

Autoři využili svažitého pozemku s terénním zlomem a orientovali novou bazénovou halu tak, aby využili jejího maximálního proslunění. Na tento prostor navázali velice dobře zvládnutou kombinací prvků, z nichž zcela jistě zaujal porotu prosklený parter s bazénem, precizně provedenou geometricky zvlněnou fasádní křivkou. Tato část objektu objemově navazuje na vstupní prostor, který přirozeně „vtahuje“ návštěvníky do objektu. Na tomto místě je potřeba ocenit profesionálně zvládnutou spolupráci všech účastníků výstavby investorem počínaje, architekty a projektanty, dodavateli a provozovateli konče.

Celkový dojem ze stavby umocňuje masivní předsazená střešní konstrukce s dřevěným podhledem, který propojuje interiérovou a exteriérovou část objektu. Dalším pozitivním prvkem návrhu je i statické řešení stření konstrukce. Vlastní objekt navazuje a nenarušuje celkový výhled na České středohoří.

 

Na druhém místě se v Soutěži stavba roku 2021 ÚK umístila:

Rekonstrukce objektu kulturního střediska města Chlumec

na MÚ – II. etapa

  1. místo

 Přihlašovatel: Město Chlumec

Autor: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Viktor Tuček

Spolupráce na interiéru: Ing. arch. Jan Binter

Investor: Město Chlumec

Podnětem této investiční akce bylo rozhodnutí vedení města o přemístění úřadu

do prostorů bývalého Kulturního domu a kina. Rekonstruovaný objekt vznikl v sedmdesátých letech minulého století v období využívání prefabrikace, v tomto případě montovaného železobetonového skeletu. Ten umožnil následnou přestavbu a změnu funkce na nové sídlo radnice. Došlo k obnovení původního záměru v podobě propojení obou původních objektů KD a kina. To umožnila přístavba nové radniční věže s hodinami a vstupním prostorem s hlavním schodištěm, včetně výtahu.  Došlo k úpravě fasády, jejího zateplení s novou řadou přeformátovaných okenních otvorů. V rámci komplexní rekonstrukce došlo k výměně technického zařízení budovy i k modernizaci interiéru. Nedílnou součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce vstupní terasy, přiléhajícího náměstíčka, dlažby, schodišť a nové výsadby stromů.

 

Na třetím místě se v Soutěži stavba roku 2021 ÚK umístil:

Zelený dům

3. místo

Přihlašovatel: ES Reality s.r.o. Louny

Autor: Ing. arch. Ivan Kunovský, Ing. Jiří Holík,

Ing. Petr Havlíček, Ing. Jiří Vonásek,

Ing. Vítězslav Urban, Ing. Martin Frühauf

Investor: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

 

Po opuštění původních kasáren získávají areál EKOSTAVBY a je zahájena postupná výstavba šesti bytových domů a multifunkčních objektů MINI, Fontána a „Zelený dům“. Projekt zahrnuje i vybudování nového „náměstí“ s výrazným ornamentem dlažby. Porotou oceněný bytový dům je pětipodlažní objekt, poslední podlaží je ustupující. Bylo navrženo 30 bytů ve velikostních kategoriích 1+kk do 3+kk s vlastní lodžií. V pátém podlaží jsou umístěny největší byty s terasami, které umožňují výhled do kraje. Porota ocenila, že dům je navržen jako ekologicky a energeticky velice úsporný se snahou o nejvyšší komfort nájemníků. Dosahuje třídy energetické náročnosti A – mimořádně úsporná i díky kvalitnímu fasádnímu zateplení, rovnotlakovému větrání s rekuperací, podlahovému vytápění a zpětnému využívání šedých odpadních vod.

 

Zvláštní cenou hejtmana ÚK a Cenou ČKAIT byla oceněna v soutěži Stavba roku 2021 ÚK:

Výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1

Přihlašovatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Autor: Terén Design s.r.o. – generální projektant          

 

V červnu 2020 byla dokončena (zahájena v říjnu 2018) výstavba biotechnologické čistírny předáním provozovateli do užívání. Plnohodnotný roční zkušební provoz byl spuštěn v lednu 2021. Stavba byla hrazena z Programu určeného na odstraňování starých ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Cílem vybudování mokřadní čistírny je zajistit stabilní nízkonákladový způsob čištění. Čerpání a čištění důlních vod zajišťuje na lokalitě bývalého hnědouhelného dolu Kohinoor od roku 2004 státní podnik Palivový kombinát Ústí. Protože se důlní vody vyznačují zvýšenou koncentrací kovů, je nutné před vypuštěním do veřejné vodoteče zabezpečit jejich vyčištění.

Vlastní stavba se skládá z provzdušňovacího, původního objektu a sedmi nádrží, šesti usazovacích a čistících ve dvou liniích, které jsou zaústěny do sedmé stabilizační a dočišťovací. Ta je umístěna před vypuštěním do Radčického potoka nebo jezera Most. Součástí stavby je také vegetační kalové pole o celkové ploše 2 250 m2.

Biotechnologický systém čištění důlních vod z Kohinooru. Tento trošku odborně zašmodrchaný název je vlastně ČDV, tedy Čistírna důlních vod. Tato čistírna je vlastně kořenová čistírna, která má minimální spotřebu elektrické energie. Žádné čerpání  vody ve vlastním čistícím provozu, jen provzdušňování, žádná stálá obsluha. Vše běží bez zásahu lidské ruky. Svou velikostí nemá v ČR ani v Evropě srovnatelnou konkurenci!! Vzhledem k tomu, že náš kraj je hodně zatížený těžbou uhlí, tak je tento počin opravdu hodný ocenění!!

 

Stavba musela být postavena na území Ústeckého kraje, přičemž do soutěžní přehlídky

mohla být přihlášena pouze stavba daná do užívání v časovém rozmezí leden 2019 až prosinec 2020;

 Soutěžní přehlídku hodnotila porota, která zasedala 22. listopadu 2021, ve složení:

prof. Ing. Miloslav Pavlík CSc.

prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT v Praze.

Ing. Martin Mandík

předseda Oblastní kancelář ČKAIT, Ústí nad Labem

Mgr. Zbyněk Pěnka

předseda Okresní hospodářské komory v Litoměřicích

Miroslav Kratochvíl,

generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

Ing. Pavel Škorpil

člen výboru SPS UK Sdružení stavebních firem Ústeckého kraje

Ing. Jaroslav Vrba    

Místopředseda Oblastní kancelář ČKAIT, Ústí nad Labem

Ing. Jiří Zima

předseda výboru Oblastní pobočky ČSSI Český svaz stavebních inženýrů, Ústí n. L.

Minulé ročníky Stavby Ústeckého kraje

Výsledky 8. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2018

1. místo: 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích-rekonstrukce objektu hvězdárna 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 

Jméno: Oldřich Bubeníček

2. místo:

Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích

Projekce dopravní Filip, s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

3. místo:

Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem

3+1 architekti, Slavíčkova 269/1, 400 01 Ústí nad Labem, 

Jméno: Ing. Arch. Pavel Plánička

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

Čestné uznání: bylo uděleno stavbě: 

Stavební úpravy radnice ve Šluknově Město Šluknov

Za významný regionální rekonstrukční počin.

Minulé ročníky Stavby Ústeckého kraje

Výsledky 8. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2018

1. místo: 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích-rekonstrukce objektu hvězdárna 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 

Jméno: Oldřich Bubeníček

2. místo:

Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích

Projekce dopravní Filip, s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

3. místo:

Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem

3+1 architekti, Slavíčkova 269/1, 400 01 Ústí nad Labem, 

Jméno: Ing. Arch. Pavel Plánička

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

Čestné uznání: bylo uděleno stavbě: 

Stavební úpravy radnice ve Šluknově Město Šluknov

Za významný regionální rekonstrukční počin.

Výsledky 7. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2017

1. místo: 

Litoměřice – Modernizace a dostavba autobusového nádraží     I. etapa

Přihlašující: Město Litoměřice

2. místo: 

Revitalizace sportovní haly v Litvínově

Přihlašující: SPORTaS s.r.o. – Ing. Otcovský, jednatel společnosti

3. místo: 

I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky

Přihlašující: SILNICE GROUP a.s.

Výsledky 6. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2013

1. místo: 

Svatostánek českého vinařství
Gotický hrad Litoměřice

Přihlašující:

Město Litoměřice zastoupené
Starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem

2. místo: 

Dostavba Výzkumného a vývojového centra
Hennlich

Přihlašující: Hennlich, spol. s r.o. a Casua, spol. s r.o.

3. místo: 

Atlantik – knihovna a multimediální centrum Děčín

Statutární město Děčín

Přihlašující: František Pelant

Čestné uznání:

Jízdárna Terezín

Terezín – Město změny, sdružení právnických osob

Přihlašující: Ing. Jana Formánková

Zvláštní cena ČKAIT udělena stavbě

Protipovodńová opatření města Bohušovice nad Ohří

Výsledky 5. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2011

1. místo: 

Domov důchodců v areálu seniorů – Litoměřice

Přihlašující: Archateliér 2000, a.s.

2. místo: 

Zimní stadion Chomutov

Přihlašující: Statutární Město Chomutov

3. místo: 

Lanová dráha na Větruši

Přihlašující: Viamont DSP a.s.

Čestné uznání: 

Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě

Přihlašující: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Výsledky 4. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2008

1. místo:

Polyfunkční dům, Vrchlického ul.2943, Louny

Přihlašovatel: Městský úřad Louny

Dostavba dlouhodobě nevyužívaného území je vždy profesní výzvou nejen pro projektanta, ale i pro investora. Stavba polyfunkčního domu je příkladem velmi dobře a kvalitně zvládnuté komplexní revitalizace městského intravilánu. Porotu zaujala nejen realizovaná doplňující funkční náplň, ale i architektonický výraz objektu, který citlivě navazuje na stávající okolní zástavbu. Koncepce architektonického návrhu byla podpořena řemeslně a materiálově profesionálně zvládnutými konstrukčními detaily.  

2. místo:

Přeložka silnice I/7 Chomutov-Křimov, 1.etapa  SO 205 – Most přes údolí Hačky

Přihlašující: SMP CZ, a.s.

Inženýrská stavba realizovaná na principech udržitelného rozvoje stavění vyniká nejen svým rozsahem, ambiciózním konstrukčním řešením vlastního mostu,ale především celkovou kompozicí respektující své okolí a specifika severočeské lokality. Je důkazem, že vynucené zásahy člověka do přírodního prostředí nemusí být v rozporu s eviromentálními zásadami, jak je takovému typu staveb velice často vyčítáno

3. místo:

REKO jídelny KANTOR

Přihlašující: Ústecký kraj

Na první pohled nenápadná stavba, při podrobnějším seznámení zaujala porotu jako příklad vysoce profesionálního přístupu celého tvůrčího kolektivu, projektantů, realizátorů a investorů k zdánlivě běžnému zadání – rekonstrukci objektu, který nesl charakteristické rysy období centrálního plánování. Výsledek je však přesvědčivým důkazem dobře zvládnutých úprav jak z pohledu funkčního využití, tak výsledné estetické kvality, které jsou zárukou pozitivního ovlivnění dalších navazujících úprav.

Výsledky 3. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2006

1. místo: 

Dostavba a rekonstrukce okresního archivu-SOKA Litoměřice se sídlem v Lovosicích.

Přihlašovatel: projekční kancelář AGN s. r. o., Bozděchova 99/6, 400 01  Ústí nad Labem

2. místo: 

Rekonstrukce Mostu po povodních Děčín 2002, Historický most přes Ploučnici v Děčíně.

Přihlašovatel :  Ing. Josef Adamčík, SaM silnice a mosty  a. s., Máchova 1129, 470 01  Česká Lípa

3. místo: 

Revitalizace objektu č.p. 392 Větruše, Ústí n.L.

Přihlašovatel: Ing. arch. J. Kallmünzer, Archateliér 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 Ústí n.L.

Čestné uznání:

Dům s pečovatelskou službou – Lovosice, ul. 28. října.

 Přihlašovatel :  Ing. arch. Vladimír Novák, Projekční kancelář AGN s. r. o., Bozděchova 99/6, 400 01  Ústí nad Labem

Čestné uznání:

Most Žďárek

Přihlašovatel: Ing. Halama Zdeněk,Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

Výsledky 2. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2004

1. místo: 

Dostavba proluky Pařížská – Velká Hradební

(Ing. arch. Zdeněk Havlík)

Zdůvodnění: Porota ocenila dotvoření urbanistické situace nedokončeného nároží, velkoměstský charakter stavby, její polyfunkční náplň i logické navázání na existující zástavbu.

Cenu bude přebírat: Ing. arch. Zdeněk Havlík

2. místo: 

Administrativní skladovací areál firmy Hennlich 

(Ing. arch Zuzana Hamanová)

Zdůvodnění: Stavba vyniká čistým a elegantním pojetím uliční fronty a dobrým dispozičním řešením návaznosti administrativní a skladové části.

Cenu bude přebírat: Ing. arch. Zuzana Hamanová

3. místo: 

Rekonstrukce Severočeské plynárenské a.s. Ústí n. Labem

 (Ing. arch. Rudolf Bergr)

Zdůvodnění: Stavba je citlivě zakomponována do pohledově exponovaného místa podél významné městské dopravní tepny – malého obchvatu.

Cenu bude přebírat: Ing. arch. Rudolf Bergr

Čestné uznání:

Krajina s lidmi – realizace cesta přátelství 

(Ing. arch. Ivan Nosek)

Zdůvodnění: Přihlášené dílo jako soubor objektů, které vytvářejí nové významové body v krajině.

Čestné uznání:

Most na trati ČD Děčín – Oldřichov

(Ing. arch. Petr Šafránek)

Zdůvodnění: Most je technickým dílem s elegantní organickou formou zapadajícím vhodně do krajinného prostředí.

Výsledky 1. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2002

1. místo: 

Mariánskému Mostu v Ústí n.L.

zdůvodnění: Porota ocenila propojení technického a architektonického řešení ve výrazné formě stavby, která se svým způsobem stala symbolem města

2. místo: 

Autobusovému nádraží v Chomutově

Zdánlivě nenápadná stavba zaujala porotu svým komplexním. urbanisticko architektonickým řešením,

 které propojuje dopravní systém s občanským životem města

3. místo: 

Česká národní banka – pobočka Ůstí nad Labem

Stavba představuje jeden z prvních kroků prostorové rehabilitaci náměstí ve složitém kontextu

Čestné uznání: 

 Porota se  jednohlasně dohodla o udělení  čestné uznání kapli Svatého Václava v Bílce, kterou chápe jako jeden z kroků duchovní rehabilitace krajiny.