1. cena a titul: „Stavba Ústeckého kraje 2013“, byla udělena stavbě:

Svatostánek českého vinařství

Gotický hrad Litoměřice

Přihlašující:

Město Litoměřice zastoupené

Starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem

Jako v každé soutěži tohoto typu, i zde se objevil projekt, jehož výsledná podoba je souhrnem postupně realizovaných časových fází výstavby, které pozitivně, ale dílče i negativně, výslednou podobu ovlivnily. Úvodem je proto potřeba připomenout několik významných historických faktů. Už v sedmdesátých letech minulého století se počítalo s rekonstrukcí litoměřického hradu na dům kultury. V tomo období byly formulovány první komplexní poznatky o vývoji hradu. Statické úpravy z osmdesátých let byly provedeny značně necitlivým způsobem a na počátku devadesátých let vznikl záměr vytvořit vzdělávací, pracovní a setkávací středisko Galerie výtvarných umění. Spolupráce s umělci v rámci Euroregionu Labe měla vytvořit podmínky pro vznik mezinárodního výtvarného centra. K realizaci původního záměru však pro nedostatek finančních prostředků nedošlo. Až v roce 2006 město Litoměřice jako majitel hradu začíná přípravu multifunkčního centra s cílem vybudovat budoucí Svatostánek českého vinařství. 

Především z těchto důvodů porota velice kladně ohodnotila přístup investora a celého projektového týmu ke komplexní revitalizaci nevyužitého a zchátralého objektu původního gotického hradu. Materiálové a hmotové řešení úspěšně navazuje na historickou část a je příkladem kvalitní konverze areálu. Za velice pozitivní počin považuje porota obnovení hlavního vstupu z vnitřního města v duchu původní dispozice. Vysokou kvalitu architektonického řešení dokladuje i restaurátorsky provedená úprava architektonických prvků na fasádě včetně nutných konstrukčních úprav portálu. Hlavním argumentem pro úpravu rozměrů vstupního prvku bylo splnění bezpečnostních a provozních požadavků. Úprava vyvolala potřebu statických zásahů do původního stavebního fundusu, jako jsou sejmutí valené klenby klenby spodního podlaží a vytvoření prostoru pro současné technologie jako je výtahová šachta, rozměrná instalační šachta pro vzduchotecnická zařízení a rozvody včetně dalších prvků vnitřní infrastruktury, nového schodiště navazujícího na vertikální komunikace. Přijmutí této koncepce vyvolalo logicky nutnost aktivní spoluprace odborníků ústavu památkové péče, jejímž důsledkem je kvalitativně výrazně dobrý vjem jednotlivých detailů, který návštěvníci získávají. Protože ve spodním podlaží je umístěn provoz vinárny se zázemím a prostor pro degustací vín s jejich archivem a další doprovodné funkce, musely být ve východní části salonku s gotickou kaplí provedeny v rámci objektu poměrně razantní zásahy. Soutěžní porota se jednoznačně shodla, že jednoznačně nejvýraznějším přínosem této stavby je právě vyřešení vazeb vycházejících z kontextu původního historického stavebního fondu a potřeby využití soudobé výrobkové a technologické základy splňující požadovaný současný uživatelský standard. Udělením prvního místa je  oceněno použití soudobých moderních technologií v oblasti vnitřní technické infrastruktury budovy, která pomohla významně zhodnotit centrální část města Litoměřic.  To, že pro další generace zůstanou zachovány při stavbě objevené a částečně zachované další prvky, je navíc přidanou hodnotou této investorsky, architektonicky, projektově i realizačně velice zdařilé akce. 

Na základě závěrečné diskuze nad nominacemi se porota rozhodla udělit této stavbě titul Stavba Ústeckého kraje 2013.