3. cena byla udělena stavbě: 

Atlantik – knihovna a multimediální centrum Děčín

Statutární město Děčín

Přihlašující: František Pelant

Investorem, kterým je statutární město Děčín, bylo původně rozhodnuto o odstranění nadzemní části původního nevyužívaného objektu. Revitalizací a dostavbou původní hmoty Atlantiku vznikla nová svébytná stavba na rozhraní městské centrální zóny a pohledově exponovaného nábřeží. V přízemí domu se nachází kromě vstupních prostor také informační středisko navazující na stanici osobní lodní dopravy. Parter objektu v záplavovém území je nezastavěný, průchozí, s volně stojícími sloupy, do kterého jsou zakomponovány svislé komunikační tubusy. Porota ocenila autorskou koncepci zdvojení vstupu do objektu tím, že vedle zmíněného vstupu od řeky se do prostor městské knihovny a vzdělávacího centra vstupuje také od pěší lávky v úrovni druhého nadzemního podlaží. Vysoce pozitivně je nutno vnímat také přístup investora a projektanta ke stávající vzrostlé zeleni parteru, která nejen že zůstala zachována, byla navíc odborně ošetřena a doplněna. 

Obecně je možné konstatovat, že výsledný dojem z úspěšné realizace je výsledkem mimořádné symbiózy architektonického pojetí a zvoleného konstrukčního návrhu.  Základním tvarem je obrysově oblá hmota, kterou prostupují zmíněné tubusy dvou vertikálních komunikačních jader se schodišti a výtahovými šachtami. Dalším sympatickým aspektem je, že vlastní střešní nástavba navazuje na pochozí terasu ukončenou skleněným zábradlím.

Porotu zaujalo především nekonvekční řešení fasádního pláště navrženého v materiálové variantě prosklené kovové konstrukce s barevnými akcenty dřevovláknitých plných desek, které jsou stylizovány jako různobarevné hřbety knih se jmény význačných spisovatelů, básníků a význačných typografů, které nepochybně přineslo výrazné oživení do děčínského nábřeží.

Odborná komise doporučila vyhlašovateli ocenit zmíněnou stavbu třetím místem.