1. cena a titul: „Stavba Ústeckého kraje 2017“ byla udělena stavbě:  Litoměřice – Modernizace a dostavba autobusového nádraží     I. etapa

Přihlašující: Město Litoměřice

Zdůvodnění: 

Cílem komplexní přestavby přednádražního prostoru v Litoměřicích byla realizace navrhovaného řešení, které po dokončení vyhovuje současnému, i výhledovému v budoucnosti kapacitně navýšenému provozu autobusového nádraží. Porotu zaujala již koncepce vlastního projektu založená na principu po obvodě oválně vedené jednosměrné komunikace s podélnými stáními. Vlastní odjezdová stání jsou „pilovitě“ uspořádána v centrální části nádraží. S ohledem na komfort cestujících využívá nástupiště nadčasového designu zastřešení, které má navíc do nosné konstrukce zaintegrován komplexní ozvučovací informační systém. Ten je plně v souladu s podmínkami bezbariérového užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vše je doplněno kompletním mobiliářem exteriérového vybavení nádraží. 

Z hlediska celospolečenského významu městské vybavenosti je výrazným pozitivem zřízení parkoviště pro 80 osobních vozidel, pro vozidla taxislužby a stání pro rychlý nástup, resp. výstup. Areál je také doplněn novým sociálním zařízením, které je určeno jak pro autobusové, tak pro vlakové nádraží. Porota následovně ocenila i velice příznivé ovlivnění životního prostředí v oblasti ochrany spodních a balastních vod. Došlo ke snížení prachové zátěže a celkovému zlepšení mikroklimatu, ke kterému přispěla i masivní výsadba zeleně.