Zvláštní cenou hejtmana ÚK a Cenou ČKAIT byla oceněna v soutěži Stavba roku 2021 ÚK:

Výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1

Přihlašovatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Autor: Terén Design s.r.o. – generální projektant          

V červnu 2020 byla dokončena (zahájena v říjnu 2018) výstavba biotechnologické čistírny předáním provozovateli do užívání. Plnohodnotný roční zkušební provoz byl spuštěn v lednu 2021. Stavba byla hrazena z Programu určeného na odstraňování starých ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Cílem vybudování mokřadní čistírny je zajistit stabilní nízkonákladový způsob čištění. Čerpání a čištění důlních vod zajišťuje na lokalitě bývalého hnědouhelného dolu Kohinoor od roku 2004 státní podnik Palivový kombinát Ústí. Protože se důlní vody vyznačují zvýšenou koncentrací kovů, je nutné před vypuštěním do veřejné vodoteče zabezpečit jejich vyčištění.

Vlastní stavba se skládá z provzdušňovacího, původního objektu a sedmi nádrží, šesti usazovacích a čistících ve dvou liniích, které jsou zaústěny do sedmé stabilizační a dočišťovací. Ta je umístěna před vypuštěním do Radčického potoka nebo jezera Most. Součástí stavby je také vegetační kalové pole o celkové ploše 2 250 m2.

Biotechnologický systém čištění důlních vod z Kohinooru. Tento trošku odborně zašmodrchaný název je vlastně ČDV, tedy Čistírna důlních vod. Tato čistírna je vlastně kořenová čistírna, která má minimální spotřebu elektrické energie. Žádné čerpání  vody ve vlastním čistícím provozu, jen provzdušňování, žádná stálá obsluha. Vše běží bez zásahu lidské ruky. Svou velikostí nemá v ČR ani v Evropě srovnatelnou konkurenci!! Vzhledem k tomu, že náš kraj je hodně zatížený těžbou uhlí, tak je tento počin opravdu hodný ocenění!!