Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Litoměřicích,

 

se uskuteční:

 

v úterý 29. března 2022, od 16.00 hodin,

„Biskupský pivovar U sv. Štěpána“, Komenského 748/4, Litoměřice

Program jednání:

1.    Prezence delegátů, členů OHK v Litoměřicích (delegátem může být za právnickou osobu;    

  fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, nebo fyzická osoba, která je členem

  jejího statutárního orgánu)

2.    Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátorů

3.    Volba volební komise z řad členů komory

4.    Vystoupení předsedy OHK v LTM

5.    Zpráva dozorčí rady za rok 2021

6.    Výroční zpráva za rok 2021

7.    Zahájení voleb předsedou volební

komise, volba orgánů OHK v LTM

8.    Volba členů představenstva z řad

členů OHK v LTM       

9.     Veřejné vyhlášení výsledků voleb orgánů OHK v LTM, předsedou volební komise

10.   Revize dokumentů – návrh pro SD

OHK v LTM

   A/ Revidovaný příspěvkový řád – návrh

pro SD OHK v LTM

   B/ Revidovaný volební řád – návrh pro

SD OHK v LTM

   C/  Revidovaný jednací řád – návrh pro

SD OHK v LTM

11.   Potvrzení odprodeje 1. akcie RRA ÚK

12.   Schválení rozpočtu na rok 2022

13.   Volba delegátů na sněmy HK ČR pro rok 2022

14.   Diskuse

15.   Usnesení a závěr

 

 

  

Bude-li svolávané „Shromáždění delegátů OHK v LTM“, neusnášeníschopné, představenstvo OHK v LTM avizuje, že Náhradní shromáždění delegátů OHK v LTM“, bude svoláno na čtvrtek 21. dubna 2022, od 16.00 hodin, s nezměněným pořadem jednání. Pozvánku s podklady pro jednání Vám budou řádně rozeslány poté, kdy se svolávané shromáždění delegátů „, nebude schopno usnášet. Náhradní shromáždění delegátů OHK v LTM, bude usnášeníschopné bez ohledu na počet dostavivších se delegátů,

 

 

                         Mgr. Zbyněk Pěnka                               předseda