ve čtvrtek 23. března 2023, od 16.00 hodin,„Biskupský pivovar U sv. Štěpána“, Komenského 748/4, Litoměřice

PŘEDSTAVENSTVO OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V LITOMĚŘICÍCH

Svolává

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Litoměřicích,

které se uskuteční:

ve čtvrtek 23. března 2023, od 16.00 hodin,

Biskupský pivovar U sv. Štěpána“, Komenského 748/4, Litoměřice

Program jednání:

 1.   Prezence delegátů, členů OHK v Litoměřicích (delegátem může být za právnickou osobu;    

  fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, nebo fyzická osoba, která je členem

  jejího statutárního orgánu)

 •   Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátorů
 •   Volba volební komise z řad členů komory
 •   Vystoupení předsedy OHK v LTM
 •   Zpráva dozorčí rady za rok 2022
 •   Výroční zpráva za rok 2022
 •   Zahájení voleb předsedou volební komise, volba orgánů OHK v LTM
 •   Volba členů představenstva z řad členů OHK v LTM       
 •    Veřejné vyhlášení výsledků voleb orgánů OHK v LTM, předsedou volební komise
 •   Schválení rozpočtu na rok 2023
 •   Volba delegátů na sněmy HK ČR pro rok 2023
 •  Oslava 30. výročí založení OHK v LTM, která se uskuteční 25. 05. 2023
 •   Diskuse
 •   Usnesení a závěr

Bude-li svolávané „Shromáždění delegátů OHK v LTM“, neusnášeníschopné, představenstvo OHK v LTM avizuje, že Náhradní shromáždění delegátů OHK v LTM“, bude svoláno na čtvrtek 13. dubna 2023, od 16.00 hodin, s nezměněným pořadem jednání. Pozvánku s podklady pro jednání Vám budou řádně rozeslány poté, kdy se svolávané shromáždění delegátů „, nebude schopno usnášet. Náhradní shromáždění delegátů OHK v LTM, bude usnášeníschopné bez ohledu na počet dostavivších se delegátů,

                              Mgr. Zbyněk Pěnka v. r.

                                                                                                                                                  předseda

Prosíme o potvrzení vaší účasti na e-mail: reditel.ohk.ltm@seznam.cz, nebo na tel: 602 185 224.